Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı :B.O8.0.İGM.0.08.O1.01.320/18755                                                                                                               15/11/2007

Konu: İlköğretim Okullarında Uygulanacak Ortak Sınavlar

 

 

........................VALİLİĞİNE

{İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi: 27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

Bilindiği gibi ilköğretimde, öğretim programlan yenilenmiş ve yenilenen öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşım esas alınmıştır. Buna göre öğrencilere bilgileri hazır olarak vermek yerine, bilgiye ulaşma yollarının gösterilmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu yeni sistemde, etkinlik temelli ders işlenişi ile süreç, dayalı değerlendirme önem kazanmıştır.

İlköğretimde, günümüz eğitim anlayışları çerçevesinde öğrenci performansını daha doğru ve çok yönlü olarak ölçen, ilköğretim düzeyinde sürdürülen eğitim ve öğretimin temel ruhu ile bağdaşan ve ortaöğretim kurumlarına geçişler için zemin sağlayan yeni bir modele ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunun için Bakanlığımız, öğrenci başarısını, sürece dayalı ve çok yünlü olarak ölçen bir modeli uygulamaya koymuştur.

20/08/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazetemde İlgi Yönetmelik'in 36'ncı maddesi "Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikle düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir." şeklindedir. Bu ortak sınavla öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde okul düzeyinde şubeler arası birliktelik sağlanmış olacaktır.

Öğrencilerin öğretim programı kazanımlarını edinme derecesini ölçen, merkezi düzeyde seviye belirleme sınavları ve okul düzeyinde ortak sınavların yapılacak olması nedeniyle; il düzeyinde yapılan -bir kısmı öğretim programlan ile çelişen- başarı değerlendirme sınavlarının yapılmasının uygun olmayacağı düşünülmekledir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İbrahim ER

Bakan a.

Genel Müdür

  Bu sayfa 05.04.2009 15:25:42 Tarihinde Güncelleştirilmiştir