Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü 

 

 

SAYI :B.08.0.PGM.O.23.01.03.30/231 -11875                                                                                                                                        06 Şubat 1998

KONU:Sicil Raporları  


İÇEL VALİLİĞİNE

 

İLGİ: İçel Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/01/1990 gün ve B. 08. 4. MEM. 4. 33. 00. 09. 410/124 sayılı yazısı.

Sicil amirleri, sicil raporlarını doldururken, memurun mesleki ehliyetleri hakkındaki notları bölümünün 6 ncı maddesindeki "Tarafsızlığı" ile ilgili sorunun değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Personel rejiminin uygulanmasında tereddüte düşülen konularda görüş verme yetkisine sahip olan Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı 9 sayılı Mütalaalar Bülteninde bu konuya ilişkin olarak:

"Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" baslığını taşıyan 7 nci maddesinde "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar: görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar." hükmü getirilmiş bulunmakta ayrıca 125 inci maddede yer alan disiplin cezalarını gerektiren haller arasında da bu hususla ilgili fiiller sayılmaktadır.

       Bu itibarla, Devlet Memurları Kanununun Genel Hükümleri ile sicil raporunun birlikte mütalaası  sonucunda  tarafsızlıkla ilgili soruya verilecek notun olumlu düşünüldüğü takdirde 100, olumsuz düşünüldüğü takdirde 100 'den aşağı puanlanabileceği ve bu takdirde yukarıda yer verilen hükümlere göre işlem yapılması gerektiği düşünülmektedir." görüşünü   belirtmiştir.

       Konu hakkında yukarıdaki görüş çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

     Bilgilerinizi rica ederim.

 
 

                                                                                                                                                                    Mehmet BAHÇECİK
                                                                                                                                                                   
Bakan a

                                                                                                                                                                    Daire Başkanı


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 

SAYI:B.08.0.İGM.0.08.03.03/2719                                                                                                                             15.03.2001

KONU:Sicil Raporları

 

      ÇANAKKALE VALİLİĞİNE

       (Milli Eğitim Müdürlüğüne)

 

 

 İLGİ:a)Çanakkale Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.02.2001 tarih ve

           B.08.4.MEM.4.17.00.01413/326 sayılı yazısı,

        b)Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,

        c)Devlet Memurları sicil Yönetmeliği,

        d)Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği.

       

       Rehberliği yapılıpta teftişi yapılmayan İlköğretimi kurumlarında görevli öğretmenlere 2 nci sicil amiri olarak İlköğretim müfettişlerinin sicil raporu doldurup doldurmayacakları konusunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin İLGİ (a) yazınız incelenmiştir.

        İLGİ (b) yönetmelik ve Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında hiyerarşik kademe dikkate alınarak, bazı personel için bir, bazı personel için iki, bazı personel için de üç sicil amiri tesbit edilmiştir.

        Buna göre sicil raporları ilgi (b) Yönetmelikle üç ve iki sicil amiri tespit edilenler açısından ilk iki; bir sicil amiri tespit edilenler açısından ise bir sicil amiri tarafından doldurularak o yıla ait değerlendirmelerine esas alınacaktır.

        Ayrıca sicil verecek amirin sicil döneminden önce görevinden ayrılması halinde ayrılış sicili düzenleme yükümlülüğü, yıl içinde sicil amiriyle en az çalışması gereken süre v.b. hususlar ilgi (c) Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddeleriyle düzenlenmiş ve bu maddelere ilişkin gerekli açıklamalar 1991 tarihli Sicil-Disiplin konulu 2 sayılı Personel Mevzuat Bülteni'nde yapılmıştır.

        Öte yandan; ilgi (d) Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde İlköğretim müfettişlerinin görev ve yetkileri; rehberlik ve işbaşında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma başlıkları altında toplanmış olup, söz konusu personelin her öğretim yılı başında yetiştirme görevleri ile teftiş ve değerlendirme başlığı altında sayılan "sicil amiri oldukları personel hakkında sicil raporu düzenlemek" görevlerini mevzuatla belirlenen kabul edilir mazeretleri dışında yapmamalarından söz edilmesi mümkün değildir.

        Bu itibarla, sicil amirliği görevi verilenlerin, yıl içinde birlikte çalışılan sürenin yeterli olması halinde sicil amiri oldukları memurların o yıla ait sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü usulüne uygun olarak doldurmaları gerekmektedir. Aksi durum, kendileri için yasa ve yönetmeliklerle verilen görevli yerine getirmemiş olmaları sonucunu doğuracaktır.

       Bilgilerinizi rica ederim.

 

(İMZA)

Aydın PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür V.


(Kolay sicil doldurmak için buraya tıklayınız)

 

 

  Bu sayfa 05.04.2009 15:25:24 Tarihinde Güncelleştirilmiştir