Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

“Eğitim ve öğretimde uygulanacak metod, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir hükmetme vasıtası veya medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılması mümkün bir vasıta haline getirmektir.”

 

1923  1923 M. Kemal ATATÜRK

 

EĞİTİM ARAÇLARININ KULLANILMASI

 

Öğretimin her kademesinde öğrencileri derse motive etmenin ve kolay anlaşılırlığı sağlamanın yolu birden fazla duyu organına hitap eden eğitim araçlarını kullanmaktır.

Mesleki ve teknik eğitimde gelişen teknolojinin öğrencilere tanıtılmasında, öğretilmesinde görme ve işitmeye yönelik eğitim araçlarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu araçların kullanılması ile yapılacak eğitim faaliyetleri ders programlarında bulunan bazı konuları, olayları, iş ve işlemleri gerçek boyutları ile öğrencilerin gözleri önüne sermek ve öğretimin zamanını kısaltmakta mümkündür.

Söz konusu araçlarla birlikte kullanılan bir kısım gereçleri ise kendi imkanlarımız ile hazırlamak, bir kısmını ise piyasadan bulmak veya ilgili sektörden temin etme yoluna gidilmelidir.

Bu gün için eğitim öğretimde kullanılan göze ve kulağa hitap eden araçları;

* Projeksiyon makinası,

* Epidiyaskop,

* Tepegöz,

* TV ve Video,

* Bilgisayar, Disket, CD,

olarak sıralamak mümkündür.

PROJEKSİYON

Görüntülerin gösterici (projektör) yardımıyla beyaz perdeye yansıtılması işine projeksiyon denir.

Bugün için çok bilinen projeksiyon eğitim araçları slayt, film şeridi, film ve epidiyaskoptur.

* Slaytlar (dialar): Slaytlar (Dialar) hareketsiz fotoğraflardan meydana gelmiş eğitim

araçlarıdır. Slayt makinaları (diyapozitif) ile birlikte kullanılır.

* Film şeritleri: Bir seri slayttan meydana gelir. Bir konunun işlenmesine yetecek sayıdaki resimlerin arka arkaya çekilmesi ile elde edilir. Film şeridi projektör ile kullanılır.

* Filmler: Gerçeğe daha yakındır. Dikkati daha çok çekme imkanına sahip olan filmler duyu organlarını direkt olarak etkilemektedir. Filmler; görme, işitme araçlarının en pahalı olanıdır. Ancak sinema makinaları ile kullanılabilir.

* Epidiyaskop: Fotoğraf, resim, harita, diyagram vb. ışık geçirmeyen malzemeler üzerine çizilmiş veya basılmış görüntülerin araçların büyütülerek perdeye yansıtılmasına yarayan araçtır.

 TEPEGÖZ

Son yıllarda büyük bir gelişme göstererek, geniş bir kullanma alanı bulan araçlardan biride tepegözdür. Eğitim işlemindeki etkinliği inanılmayacak kadar arttırması ve pek çok özelliklerinin bulunması tepegözü eğitimin vazgeçilmez bir aracı haline getirmiştir.

Tepegöz aşağıda sıralanan özelliklerinden dolayı yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

a) Sadece üç kumanda yeri vardır;

* Çalıştırma düğmesi,

* Görüntüyü netleştirme tamburu,

* Görüntünün perdede ayar tamburu.

b) Tepegöz sınıfın önünde bulunur. Sunulan gereçlerin sıralama, zamanlama ve kullanma şekli yönünden kullanımı çok kolaydır.

c) Öğretmenin yüzü sınıfa dönük olduğundan; bilgi akışının sunulmasını ilginin kontrolünü, sınıfın denetimini ve öğrencilerin tepkisini izlemek çok kolaydır.

d) Perdede meydana gelen görüntü, ışıklı bir odada bile bütün öğrencilerin izlemesini mümkün kılacak şekilde büyük açık ve nettir.

e) Öğretmen, tepegözle kullandığı gereçleri, öğrencilerin gördüğü şekilde görebildiğinden, gereçlerin kullanılması, kullanılma anında üzerlerine yazı yazılması ya da şekil çizilmesi çok kolaydır.

f) Tepegözle kullanılacak gereçler, öğretmen ve öğrenciler tarafından kolaylıkla hazırlanabilir.

g) Tepegözde kullanılan saydam (asetat) üzerine asetat kalemi ile şekil ve şema çizmek yazı

yazmak veya fotokopi makinası ile istenilen resim şema ve yazıları fotokopi yaparak

hazırlamak mümkündür.

h) Öğretilecek konulara uygun olarak hazırlanmış hazır asetat gereçleri satın almak suretiyle, gereç hazırlama zamanından tasarruf etmek mümkündür.

TELEVİZYON - VİDEO

Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçlarından televizyon programları ve hareketli filmler birbirine çok benzeyen araçlardır.

1- Televizyon: Hem radyo hem de film gibi görev yapmaktadır. Televizyon yayınları dört yolla yapılır.

a- Canlı Yayın: Olgu ve olayların olduğu anda olduğu gibi verilmesidir.

b- Filmle Yayın: Önceden çekilip hazırlanmış filmlerin televizyonda gösterilmesidir.

c- Video Teyple Yayın: “video teyp recorder denilen araçlarla manyetik bir teyp üzerine alınmış olan görüntü ve seslerin televizyonla yayınlanmasıdır.

d- Kapalı Devre Yayınları: Kuruluşların bir yerden geçen bir olayın aynı kuruluşun başka bir yerinde izlenmesi için telli yada telsiz olarak belli alıcı cihazlar için belli bir frekansla yapılan televizyon yayınlarıdır.

2- Hareketli Filmler: Televizyon gibi büyük halk kitlelerine ulaşabilen iletişim araçlarıdır. Etki alanı televizyondan daha dardır.

 BİLGİSAYAR ATÖLYE VE LABORATUAR KAYNAK KİTAPLARI

İnsanlar öğrendiklerinin tamamını hafızalarında tutamazlar. Mesleki eğitimde şekil, kroki, çizim, resim, araç ve gereçlerle uygulamalı yapıldığı düşünüldüğünde; önceden elde edilmiş tecrübelerden ve kesin sonuçlardan istifade etmenin, zaman kaybını önleyeceği bilinmelidir.

Konular üzerinde araştırma yapacak olanların önceden tespit edilmiş doğrulardan istifade etmesi sağlanmalıdır. Bunun içinde atölye ve laboratuarımızda mesleki kaynak kitapların bulundurulması gereklidir.

Yeni teknolojik gelişmeleri içeren kitap, dergi ve yayınların bölüm kitaplığına kazandırılmasına çaba sarf edilmelidir.

Araştırmaya yönelecek öğretmen ve öğrencilerin ilk müracaat edeceği kaynağın kitaplar olduğu bilinmeli ve bölümlerde kaynak kitapların bulunacağı kontrollü bir birimin (dolap, oda vb.) düzenlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

(M.E.B kaynaklarından hazırlanmıştır)

 

  Bu sayfa 05.04.2009 15:23:14 Tarihinde Güncelleştirilmiştir