Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

FEN BİLGİSİ PROGRAMI VE

AKTİF ÖĞRENME (ÖĞRENCİ MERKEZLİ) YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Çağdaş eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeler, öğrenme-öğretme süreçlerinin etkinliğini artırmaya, öğrenmeyi herkes için daha kolay, verimli ve nitelikli hale getirmeye yönelik olup, bu amacı gerçekleştirmek için çağdaş öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri ortaya koymaktadır.

 

Öğretim etkinliklerinin istenen öğrenmeyi sağlayabilmesi için değişik yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bir öğretim yönteminin her ders için verimli olması beklenemez. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme hız ve düzeyine, anlatacağı konunun özelliğine göre farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilmeli ve kullanmalıdır.

 

Öğretme-öğrenme süreçleri kapsamına giren yöntemler gelişim açısından farklılıkları belirlemek amacıyla geleneksel ve çağdaş yöntemler olarak ikiye ayrılabilir (Hızal,1982, s.12).

 

Geleneksel yöntemlerde her şey büyük oranda öğretmene göre şekillenmiştir. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde zamanın büyük bölümü öğretmence kullanılmakta ve iletişim büyük oranda tek yönlü olmaktadır. Bu yöntemlerde grup öğretimi esas olup öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgileri, yetenekleri, beklentileri ve öğrenme hızları yeterince dikkate alınmamaktadır (Alkan, 1977, s. 140-144).

 

Bu yöntemle öğrencilerin dikkatlerinin uzun süreli bir noktada toplanamaması, ezberciliğe itmesi, sözel olarak ard arda iletilen mesajlar; öğrencilerin bazı bilgileri kaçırmasına, yetişme endişesi ile belirli noktadan sonra öğrenme etkinliğini bırakmasına yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle öğrenme sürekli ertelenmektedir. Dönüt yokluğu, sadece ders dinleyerek ya da sadece ders kitaplarını okuyarak öğrenen öğrenciler için sürekli bir güçlük kaynağıdır (Morgan, 1986, s. 121).

 

Çağdaş yöntemlerde öğrenci; öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Burada öğretmenin rolü; öğrencinin öğrenmesinin kolaylaştırmak için ona rehberlik etmek, öğrencinin öğrenim sürecine katılımını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve öğrenciyi sürekli güdülemektir. Öğretmenin ana görevi, öğrenme kaynağı ile öğrencinin doğrudan etkileşimini sağlamak ve gereksinim duyduğunda ona rehberlik etmektir. Bunun nedeni, öğretmenin öğrenciye ne sunduğundan çok öğrencinin ne yaptığı görüşünün benimsenmesidir (Alkan, 1977, s. 140; Çilenti, 1984, s. 53; Fidan, 1986, s. 168).

 

Geleneksel yöntemlerden farklı personel gerektiren çağdaş yöntemler eğitim teknoloğu, eğitim yöneticisi, eğitim plânlamacısı, program geliştirme uzmanı, ölçme-değerlendirme uzmanı vb. hiyerarşik bir personel yapısını gerektirmektedir.

Aktif öğrenme yöntemleri ya da öğrenci merkezli yöntemler, bireysel öğrenmeyi temele almaktadır. Bireysel öğretim de çağdaş eğitim teknolojisinin gelişme yönlerinden birisidir. Büyük ölçüde öğrencinin çeşitli araçlardan oluşturulmuş bir ortamda kendi kendini yönlendirdiği ve kendi kendine uyguladığı öğrenme deneyimlerinden oluşan bir yöntemdir. Çağdaş toplumlardaki hızlı değişme ve gelişmeler, öğrenciler arasındaki ayrışıklıklar, hızla değişen beklentiler, okulun değişen rolü vb. bireysel öğretimi zorunlu kılmaktadır (Tandoğan, 1982, s. 23-26).

 

Aktif Öğrenme Yöntemleri

 • Tartışma

 • Gösterip -Yaptırma

 • Örnek Olay

 • Problem Çözme

 • Bireysel Çalışma

Aktif Öğrenme Teknikleri

 1. Grupla Öğretim Teknikleri

  • Beyin Fırtınası

  • Gösteri

  • Soru-Cevap

  • Drama ve Rol Yapma

  • Yaratıcı Drama

  • Benzetim

  • İkili ve Grup Çalışmaları

  • Mikro Öğretim

  • Eğitsel Oyunlar

B. Bireysel Öğretim Teknikleri

  • Bireyselleştirilmiş Öğretim

  • Dönüşümlü Günlük Çalışmalar

  • Beceri Geliştirme Çalışmaları

  • Plânlı Grup Çalışmaları

  • Programlı Öğretim

  • Bilgisayar Destekli Öğretim

 

(2001 Yılı Fen Bilgisi Programı Tanıtım Seminerinden)   

  Bu sayfa 05.04.2009 15:17:04 Tarihinde Güncelleştirilmiştir