Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

DEVAMSIZLIĞA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

 

Okullarımızda öğrencilerin devamsızlık sebepleri belirtildikten sonra, devamsızlık problemlerini çözebilmek için anayasamızın 58. Maddesinde belirtildiği gibi “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmüne göre devamsızlık sebeplerini bir bütün olarak düşünüp ele alarak;

1. Öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin, kazandırılması düşünülen iyi alışkanlıkların davranış haline gelebilmesi için derslik, Laboratuar, işlik, kitaplık, atölye, oyun alanı gibi bölümlerin yeterli araç ve gereçlerle donatılmalı, öğrencilerin mutlaka faydalanmaları sağlanmalıdır.

2. Öğrenciye ihtiyaç nispetinde gerektiği zaman sevgi, saygı, şefkat ve alaka gösterilmelidir.

3. Öğrencilerin hatalı davranışları sebep-sonuç ilişkileri gösterilerek ikna edilmeli, eğitimde tatbik edilecek mükafat ve cezalar gerektiği kadar, geciktirmeden uygulanmalıdır.

4. Öğrencilerin olumlu ve başarılı davranışlarına dikkat çekilerek ödüllendirici bir yaklaşım içine girilmeli, sorumluluk verilmeli ve böylece öğrencideki kendine güven duygusu geliştirilmelidir.

5. Öğrencilere yeteri kadar eğlenme, oyun hakkı tanınmalı, iyi arkadaş edinilmesine yardımcı olunmalıdır.

6. Kendi inisiyatifleri ile hareket etme imkanı verilmeli, korku ve endişesiz bir ruh hali geliştirilmeli, baskı ve aşırı denetim altında tutulmamalı, kişiliğini geliştirmesine yardım edilmelidir.

7. Öğrencinin sorduğu sorular cevaplandırılmalı, susturularak öğrenme merakı köreltilmemelidir.

8. Araştırma ve tenkit alışkanlığı kazandırmalıdır.

9. Ders yılı boyunca öğrencilerin okul içi ve okul dışı davranışları yakından izlenmeli, olumsuz davranışları gözlenen öğrencinin davranış bozuklukları giderilmeye çalışılmalı, rehber öğretmen ve okul idarelerince gerekli tedbirler alınmalıdır.

10. Söz konusu tedbirlerle istenen amaçlara ulaşabilmesi için, okullarımızda periyodik veli toplantıları yapılarak, öğrenci velileri ile ilgili problemin giderilmesi için gerekli çözümler üretilmelidir.

11. Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle yararlı ve olumlu bir biçimde değerlendirmeleri için tüm imkanlar geliştirilmelidir.

Ayrıca öğrencilerin boş zamanlarında okul ve ailesi dışında muhtemelen bulunabilecekleri yerlerin, ilgili görevlilerce sık sık denetlenmesi, öğrencilerin devamsızlığını engellemek amacı için alınacak tedbir olarak kabul edilebilir.

Tedbir almak, problemi çözmekten daha kolay olacağı için, devamsızlığı önleyici tedbirler önceden alınmalıdır. Devamsızlık sebeplerinin hepsi bir rehberlik konusudur. Bu nedenle okul idaresi, öğretmenler ve aile sıkı bir işbirliği içinde olmalı, devamsızlık eğilimi gösteren öğrencilere zamanında ve yeterli rehberlik yapılmalıdır. Devamsızlık eğilimi gösteren öğrenciler tespit edilip; öğrenciyi tanıma hizmetlerinin tamamı bir program dahilinde okul personeli ile koordineli bir şekilde yürütülmelidir.

* Öğretmenin uygulayacağı uygun ve etkin bir eğitim programı, devam isteğine katkıda bulunacaktır.

* Öğretmen, kişiliği ile dersi sevdiren bir model olmalıdır.

* Devamsız öğrencilerle kişisel görüşmeler yapılarak; devamsızlık nedenleri öğrenci ile birlikte tespit edilmeli, gerekli çalışma öğrenciyi tanıma aşamasından sonra yapılmalıdır.

* Devamsız öğrenciler için gerektiğinde cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.

* Okul idaresi okulun fiziki ve sosyal konumunu öğrencilerin okulda bulunduğu zamanlarda öğrenme, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlemelidir.

* Ortaya çıkan problemler ertelenmeden gerekli tedbirler alınmalıdır.

Öğretmen, derse geç gelme alışkanlıklarını da şu yollarla düzeltebilir;

1. Derse başlamadan evvel yapılan giriş konuşmasını normal üstü çekici hale getirmekle,

2. Geç kalanları ders veya demostrasyondan mahrum etmekle,

3. Geç kalanları;

a. Normal çalışma zamanının dışında da bir müddet çalıştırmakla,

b. Normal işler dışında bazı işler yaptırmakla,

4. Ebeveynlerle işbirliği yapmakla,

5. Evvelce verilmiş bazı imtiyazları geri almakla,

6. Ceza olarak bazı görevler vermekle sağlayabilir.    

  Bu sayfa 05.04.2009 15:16:48 Tarihinde Güncelleştirilmiştir