Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

 HİZMETE ÖZEL

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

1- AMAÇ :

Personel, evrak, bina tesis araç ve gereçlerinin her türlü espinaj, sabotaj vesair faaliyetlere ve yangınlara karşı güvenliğinin sağlanması, gereken düzen ve önlemlerin alınması ve bunların standartlaştırılması diğer daire ve kurumlarla bu

hizmetlerin yerine getirilmesinde karşılıklı yardım ve işbirliği esaslarını düzenlemektir

2- KAPSAM :

Koruyucu güvenlik hizmetleriyle ilgili planlamaları ve uygulamaları kapsar.

3- SORUMULULUK :

Talimatın, ilgili bölümlerinde belirlenen sorumlulukların yanında tümüyle uygulanmasında illerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar sorumludurlar.

4- KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI VE PLANLARIYLA İLGİLİ

ESASLAR

Koruyucu güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ön hususlar göz önüne alınır.

1) Talimatın uygulamaya sokulmasında, bu talimatta konulan genel ilkeler uygulanır.

2) Birimler talimatın kendilerini ilgilendiren kurumlarını, daire özelliklerini de dikkati çekerek hazırlayacakları talimat ve planlarla geliştirirler.

3) Talimat ve planların hazırlanmasında ve uygulanmasında yetenekli, güvenilir ve çalışma disiplini ile dikkati çeken personel görevlendirilir.

4) Talimat ve planların gerekçeli ve uygulanır olması için gerekli etütler önceden yapılır.

5) Hizmetin bütünlüğü dikkate alınarak, uygulayıcı ünitelerin organizasyonuna ve bunlar arasında iş güdümünün sağlanmasına özel bir önem verilir.

6) Talimat ve planların uygulamaya sokulmasına sürat kazandırıcı bir nitelik verilerek caydırıcılık ve önleyicilik en üst düzeyde tutulur.

7) Koruyucu ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilen personelin sık sık görev değiştirmeyenlerden seçilmesi esastır.

Boşalan görevlere en kısa sürede yeni personel getirilir.

8) Diğer daire kurumların koruyucu güvenlik hizmetleriyle ilgili istekleri karşılıklı yardım ve işbirliği çerçevesinde yerine getirilir.

PERSONELE İLİŞKİN KORUYUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Madde 1- Genel

a. ................... kuruluşlarında milli gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak ve gizlilik dereceli döküman ve malzemeye nüfus edebilecek personel hakkında güvenlik soruşturması yapılır.

b. Güvenlik soruşturması yapılacak personel:

1- ................... kuruluşlarında görevli ve 657 sayılı yasada istihdam şekilleri açıklanan personelden gizlilik dereceli bilgileri bilmesi gereken personel ile,

2- Gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak ve ya bu nitelikteki iş ilişkisi kurabilecek olanlar ( mühendis, müteahhit, Taşeron, İşçi, sanatkar vb.) olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Madde 2-GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK PERSONEL

Güvenlik Soruşturması İsteği

Yukarıda nitelikleri belirtilen personel hakkında göreve atamada veya görevle ilişik kurmasından önce güvenlik soruşturması yapılaması esas olduğundan ilgili birim başkanları Güvenlik soruşturmasının yaptırılmasını istemek zorundadırlar.

Bilgi fişi ile nüfus cüzdanı örneğinden bire adeti soruşturmayı isteyen makamın dosyasında saklanır, diğerleri soruşturmayı yapacak makama gönderilir.

b) Güvenlik Soruşturması Yapılması

Güvenlik soruşturması Emniyet amirliğince yapılır. Ancak gizli güvenlik belgesi verilecek kişilerde kilit mevkilere gizli güvenlik belgesi verilecek kişilerde kilit mevkilere alınacak personelin başkanlıkça özel olarak kurumların incelenmesi

istenen kişilerin güvenlik soruşturması, gizli istihbarat teşkilatı müsteşarlığınca yapılır.

c) Güvenlik Soruşturmasının Sonuç Vermesi

Güvenlik soruşturması sonunda temiz olduğu anlaşılan personel için güvenlik belgesi düzenlenir.

Güvenlik belgesi yetki kısmında bu kişinin hangi gizlilik dereceli yerlerde çalışabileceği veya hangi gizlilik dereceli bilgileri öğrenmeye yetkili olduğu belirtilir.

Her altı ayda bir tekrar edilmek üzere, güvenlik belgesi olan kişilere gizlilik ve güvenliği konusunda mevcut usul ve prensipler hakkında ve yönerge hükümleri ile bu hususta verilmiş olan emirler hatırlatılır.

Personelin başka bir yere atanması halinde güvenlik belgesinde bir adet özel dosyası ile birlikte yeni atandığı yere gönderilir.

d) Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçları

Hakkında soruşturma yapılan kişinin 3. maddenin (a) bendinde belirtilen hususlardan birini veya birkaçını taşıdığı anlaşılırsa güvenlik belgesi verilmez ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılmaz.

e) Personelin İşten Çıkartılması

Güvenlik belgesi olan kişiler mantıki bir sebebe dayalı olarak zanlı duruma düşerse, bu takdirde bu personel vakit geçirmeksizin gizlilik dereceli yerlerden uzaklaştırılır. Bu gibi personel gizlilik derecesi olmayan bir yerde çalıştırılarak soruşturmaya

devam edilir.

Güvenlik belgesine sahip görevlinin, güvenlik belgesindeki yetkiye uygun olarak görevlendirildikleri yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadıkları hususu kaymakam tarafından izlenir.

Madde 3- GÜVENLİK SORUŞTURMASININ ESASLARI

Hakkında güvenlik soruşturması yapılan kişinin aşağıda belirtilen hususlardan birine veya birkaçına sahip olduğu anlaşılırsa, güvenlik belgesi verilmez.

Herhangi bir isyan, sabotaj, casusluk, ihanet hareketine katılmış olmak veya bu hareketlere katılanlara yardımda bulunmak.

- Herhangi bir sabotaj, casus veya bir devletin temsilciler ile

birlik olmak veya bunu devam ettirmek.

- Devletin, idare şeklinde iyileştirmek için kuvvet kullanmanın lüzumuna inanmak bu fikri etrafa yaymak veya bu fikri savunanların sempatizanı olmak.

- Yıkıcı faaliyet gösteren yerli ve yabancı dernek, grup, kulüp gibi herhangi bir teşekküle üye olmak.

- Yabancı devlet uyruğunda olmak

- Türk soyu olmayan düşman ülkelere de önemli maddi menfaatleri olmak.

Madde 4- GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPTIRMA SORUMLULUĞU

Güvenlik soruşturması yaptırmaya yetkili ve sorumlu makamlar aşağıda belirtilmiştir. İlçelerde Kaymakam, şube müdürü ve amirler için istekte bulunurlar.

Madde 5- HİZMET SONUNDA GÜVENLİK BELGESİNE YAPILACAK İŞLEM

A- Herhangi bir nedenle gizlilik dereceli mesaj, döküman ve malzemeye nüfus eden personelin bu görevden ayrılması halinde güvenlik belgesinin ayrılış kısmı imzalanır.

ZARALI (YIKICI VE BÖLÜCÜ) FAALİYETLERE KARŞI ÖNLEMLER

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü aleyhinde aşırı sol ve sağ ideolojik faaliyetlere ve tahriklere, bölücü propaganda ve eylemlere,

fanatik dinci akımlara karşı Atatürk İlkeleri doğrultusunda personeli uyarıcı ve birleştirici nitelikte önlemler alınır. Tüm birimler zararlı faaliyetleri engelleyici çalışmalar yaparlar.

a. Göreve ilk defa atananlar için gerekli incelemeler yapılarak zararlı ideolojilerin Milli Eğitim Müdürlüğüne ve teşkilatına sızması önlenir.

b. Personelin çalışmaları ve davranışları izlenerek gerekli önlemler alınır.

c. Özellikle tarafsızlık ilkesinin uygulanmasına dikkat edilir.

d. Personelin her türlü gruplaşmasının önüne geçilir.

e. Yöneticiler, çalıştığı personele eşit ve tarafsız işlemde bulunmak zorundadırlar.

f. Zararlı (yıkıcı ve bölücü) faaliyetler için en uygun ortam vatandaşların devletin korumasında güvenini yitirdiği ortamdır.

......... MENSUPLARININ YABANCILARLA TEMASLARINDA UYACAKLARI

GÜVENLİK ESASLARI

a. Genel olarak uyulması gereken esaslar:

1- Yabancı yanında güvenliğimizi sarsıcı nitelikte tartışma ve görüşme yapılmaz.

2- Kişilerin çalışma yerleri, nitelik ve yetenekleri eğilim ve tutkuları ile ilgili bilgiler verilmez.

3- Kadrolar ve bağlantıları ve diğer konularda açıklama yapılmaz.

4- Özel telefon numaraları verilmez.

5- Personelin ekonomik durumları ile ilgili bilgi verilmez.

6- Yabancı ülkelerin yönetim sistemleri tartışılmaz.

7- Zorunlu durumlarda gidilen yemekli davetlerde fazla içki alınmaz

8- Güvenliğimizle ilgili bilgiler veya devlet sırrı taşıyan konular öğrenilmek istendiğinde, durumdan hemen güvenlik makamları haberdar edilir.

İLGİ, DÖKÜMAN VE MALZEME İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

........... gizlilik dereceli evrakın, dökümanının yetkisiz ve ilgisiz kimselerin ellerine geçmesini önlemek için uygulanacak esaslar bu kısımda belirtilir. Evraka verilecek gizlilik derecesi ve bu bölümdeki belirtilmeyen konularla ilgili olarak Bakanlar

Kurulunun 13.5.1964 tarih ve 6/3048 sayılı kararname esasları dikkate alınır.

1) Gizlilik Derecelerini Tayin Yetkisi

- Valilikçe tayin edilen kişiler tarafından verilir.

- Kontrollü yazılarda gizlilik derecesinin kimin tarafından tayin edilebileceği aşağıda şekli gösterilen damga içindeki parafa eklenmek suretiyle bildirilir.

- Gizlilik derecesini vermeye yetkili memurların örnekleri iki nüsha yapılarak ve evrakta da haber merkezinde bulundurulur.

- Evraka ihtiva ettiği bilgilerin icabı olarak verilecek olan gizlilik derecelerinin en küçüğü verilmelidir.

- Evraka Yapılacak Olan İşlem

Gelen ve giden evrakın teslim alınmasını ve gönderilmesini kendi özelliklerine göre düzenler.

- Havale Fişleri

1. Gelen ve yukarıdaki şekilde kayıt ve kontrolü yapılan evrakın. ilgi ve dairesini tespit etmek ve buna göre dağıtımını yapmakta Yazı İşleri Müdürü sorumludur.

2. ........ sorumlulukları ve daire içindeki işleri, birimler tarafından kendi bünyelerine göre düzenlenir.

Müsvette Kağıtları Kontrolü

Kontrollü evrakın hazırlanmasında kullanılan müsvette kağıtları da kontrollü evrakın tabii oldukları esaslara tabidir.

Bunların kontrolü de daire içi yazışmalarda olduğu gibi ait olduğu dairece yapılır. Müsvette kağıtların imhaları ile tevsik olunmaz.

Evrakın neşrinden sonra müsvetteler derhal imha edilirler.

Zarflama

Gizlilik dereceli bütün evrak, içi içe iki zarfla postalanır.

Dış zarfın üzerine evrakın gideceği makamın adresi yazılır. İç zarfa ise ilgili makamın kontrol memuruna yetkilisine yazılır.

Evrakın Baskın veya Savaş Halinde Emniyetli Bir Bölgeye Taşınması veya İmhası

Bir baskın halinde, evrak savunması yapılan yere taşınır veya imha edilir. Evrakın savunulan yerlere intikali için gerekli emri her daire veya karargah kendi özelliklerine göre tertipler. İmhası halinde bütün evrak için tek bir imha mazbatası düzenlenir.

1. Çalışma saatinden sonra, bazı odalarda çalışılmaya devam edilecekse nöbetçi memuru bu odalardaki günlük kontrol çizelgesinin ikinci kontrol hanelerinin imzalanması o odadaki çalışmayı yapana ait olur.

2. Personelin yetersizliği nedeniyle nöbetçi amirliği, temizlik ve daire emniyet memurluğu görevlileri, nöbetçi memurlara verilmiştir.

Binaların Emniyete Alınması

1. Gizlilik dereceli evrakın bulunduğu yerler, içeriden ve dışarıdan emniyet altına alınır.

2. İçerisinde gizlilik dereceli evrak, döküman veya materyal bulunan bölümlere giriş ve çıkışlar mutlaka gözaltında bulundurulacak yerlerde olmalıdır.

3. Özel ve daha yüksek dereceli evrakın bulunduğu bütün hizmet yerlerine emin olmayan personelin giriş çıkışları önlenmelidir.

Yangınlara Karşı Önlemler

Yangınlara karşı önlemler alınırken bu kısımda açıklanan ve yapılması belirtilen hususların yanında Devlet tarafından kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 27.8.1966 gün ve 6/6851 sayılı hükümler uygulanır.

Genel Bilgiler

Yangın kontrolden çıkmış yanma olayıdır. Yangın nedenleri; korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sıçrama. sabotaj ve doğa olaylarıdır.

Yangınlar; personelin eğitilerek gerekli bilgilerin verilmemesi, gerekli önleyici tedbirlerin alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Her sorumlu amir aşağıda belirtilen yangınlara karşı önleyici tedbirleri alarak yangın çeşitleri ve söndürme prensipleri konusunda personeli eğitir.

1. Yangınlara Karşı Önleyici Tedbirler :

a) İnşai bakımdan inşaat ve dekorasyon malzemesinin kullanılmasında, bacaların inşasında, yangın bölme duvarlarının yapılmasında, asansör ve motor daireleri ile, havalandırma bacalarının, yangına etkisinde; bacaya yakın kapı pencerelerin

yüksek ısılı kısımlara (soba boruları vb.) temasında yangından hassas yerlerin ayrılmasında ve kolay yanıcı maddelerin daha zor yanıcı maddelerle kaplanmasında dikkat edilecek konuları kapsar.

b) Tesisat bakımından Önleyici Tedbirler

Bu tedbirler; sabit tesisler (elektrik, su, havagazı, kalorifer tesisatları) Yangın ihbar tesislerini kapsar.

c) Kullanma Bakımından Önleyici Tedbirler

Bu tedbirler baca ve çatı aralığı temizliği, soba ve kalorifer ocaklarının yerleştirilmesi ve yakılması, yakıtların depolanması ve korunması ile elektrikli aygıtların kullanılması

ile ilgili konuları kapsar.

Yangın Çeşitleri ve Söndürme Prensipleri

a) A sınıfı yangınlar: Katı yanıcı maddelerin ( odun, kömür vb.) ısı etkisiyle oksijenle birleşerek yanmasıdır. Yanıcı madde soğutularak yangın söndürülür.

b) B sınıfı yangınlar: Sıvı yanıcı maddelerin yanmasıdır.

Yanıcı maddelerin üzeri örtülüp oksijenle temasının kesilmesi ile yangın söndürülür. Söndürme işlemi kum, toprak, köpüklü, karbonhidratlı ve kuru kimyasal tozlu cihazlar ile gerçekleştirilir.

c) C sınıfı yangınlar: Gaz halinde yanıcı maddelerin ısı ve oksijenle yanmasıdır. Söndürme prensibi yanıcı maddeyi ortadan kaldırmaktır.

d) D sınıfı yangınlar: Hafif metallerin yanmasıdır. Kimyasal reaksiyonla söndürülür.

Yangınlara Karşı Yapılacak İşlem

1- Yangın Söndürme Ekipleri

a) Söndürme ekibi

b) Kurtarma ekibi

c) Koruma ekibi

d) İlkyardım ekibi

Ekiplerin Faaliyetleri

A- Söndürme ekipleri: Yangın çıktığı yerde alt ve üstten ve yanlardaki odalarda gereken önlemi alırlar.

B- Kurtarma ekipleri: Önce canlıları, yoksa yangında ilk önce kurtarılacak dosya ve diğer eşyayı boşaltmaya hazır duruma getirirler.

C- Koruma ekibi: İtfaiye amirinin veya en büyük mülkiye amirinin emriyle boşaltılan eşya, evrak zabıtanın veya daire müdürünün göstereceği yerde zabıta memurları ve koruma ekibi tarafından emniyet altına alınırlar.   

          

  Bu sayfa 05.04.2009 15:16:34 Tarihinde Güncelleştirilmiştir