Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

OKUL – ÇEVRE İLİŞKİLERİ

 

                                                                                                                                                                                            İsmet KARATAŞ

Samsun İlköğretim Müfettişi

Okul – Çevre İlişkileri;

 

­Bir okulun çevresini, okulu etkileyen varlıkların, olay ve olguların, düşüncelerin tümü oluşturur.

Okullar Toplumsal Açık Sistemlerdir.

­Okullara bu niteliğini veren en önemli öğe ise okulun girdisini içinde yaşadığı ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulduğu toplumdan alması ve işledikten sonra yine topluma çıktı olarak sunmasıdır.

­Okullar toplumdan ayrı düşünülemez.

 

Okul-Çevre ilişkilerinin temel boyutları şunlardır:

 

­Çevre kalkınmasına okulun katkıda bulunması,

­Okul-aile işbirliği ve aile katılımının sağlanması,

­Baskı grupları ve gönüllü kişi ya da gruplarla ilişkiler,

­Çevrenin eğitime destek sağlaması ve halkla ilişkiler.,

Okulun toplum kalkınmasına yapacağı katkı;

Eğitimin , ­ toplumsal, kültürel  ve  ekonomik işlevini yerine getirmesi açısından çok önemlidir.

 

Toplum Okulu Modeline göre;

 • ­Okul topluma mal olmalı ve okulla toplum arasında etkileşim bulunmalıdır. Okul, toplum merkezi olabilmek için akşamları, hafta sonları ve tatillerde açık olmalıdır.

 • Okul gece ve gündüz hem yetişkinlere, hem de çocuk ve gençlere açık olmalıdır.

 • Toplum okulu modelinde müdür,

 • ­Çevrenin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına duyarlı olmalı,

  ­Toplumun kendi kendini yönetme gücüne güvenmeli,

  ­Öğretmenlerin görevlerini daha kapsamlı ve esnek bir yapıda gerçekleştirmelerini sağlamalı,

Okul personelinin;

 • ­Belli bir oranı gençlerle ve yetişkinlerle çalışabilecekleri alanda yetişmiş uzman personelden oluşması,

 • ­Toplumla birlikte sürekli eğitim projesini gerçekleştirecek personelin,geleneksel öğretmenlerden farklı becerileri kazanacakları bir eğitimden geçmiş olması  GEREKLİDİR. 

OKUL – AİLE   İŞBİRLİĞİ,

 

­Bütün tür ve düzeydeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarısının artmasında temel anahtarlardan birisidir.

­Öğrenci başarısının artması,katılım, güdülenme, kendine güven ve davranışların değişmesini sağlamaktadır.

Ayrıca

­Çocukların okul ve öğretmenlere karşı olumlu tutumlar geliştirmelerinde aile katılımı temel bir araçtır... 

Birçok öğretmen, toplumsal ve ailevi sorunların okuldaki öğretim sürecini engellediğini düşünmektedirler...

­Öğrencilerin bir kısmı okula, ­beslenmeden, ­sağlık sorunları, ­ güvenlik ve ­sevgi gibi temel ihtiyaçları karşılanmamış olarak gelmektedirler...

Öğretmenlerin ailelerle ilgili yakınmalarından birisi de;

­Ailelerin okula sağladığı desteğin yetersizliği ve okulların amacı ve yapmak istedikleri ile ilgilenmemeleridir.

 

Ailelerin okul ve  öğretmenlerden yakınmaları:

­Çocuklarına yeterince akademik beceri kazandırılmasında başarısız olunduğu yönündedir...

­Ayrıca aileler okulları, sorun ve olumsuzluklardan koruyan değil, tanıştıran yerler olarak görmektedirler...

 

Okul-Aile İşbirliği,

Eğitimsel değerlere dayalı olarak,aileleri,öğretmenleri,yöneticileri ve öğrencileri bir araya getirerek eğitim ihtiyaçlarının uygun biçimde karşılanması için, bu grupların birbirlerinden neler bekleyebilecekleri ve birbirlerine nasıl yardım edecekleri konusunda görüş birliği sağlarlar. 

 

Ailelerin Çocuğun Okuldaki Başarısındaki Rolleri,

­Ailelerin okul ile işbirliğinde ve okul etkinliklerine katılımında bazı rolleri vardır.

­Bu roller aileler tarafından ne kadar etkili biçimde gerçekleşirse,öğrencilerin eğitiminin niteliği ve okul-aile ortaklığı o kadar artar...

 

Bu Roller Şunlardır:
  1. Resmi Roller :

Aileler okulda düzenlenen toplantılara ve bazı programlara katılırlar. Okulla ilgili formlar doldururlar ve çocuklarının eğitimi için bazı temel yükümlülükleri yerine getirirler.

2 . Evdeki Öğretmen Rolü :

Aileler çocukların ev ödevlerine yardım ederler.

  Çocukların evdeki öğrenme sürecine katkıda bulunurlar. Çocukların doğru çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardım ederler.

3 . Okul Programlarını Destekleme Rolü :

­Aileler çeşitli gezilere katılırlar. ­Okulların yıl sonu müsamerelerine yardım ederler. ­Okula gelir sağlayacak etkinliklere katılırlar. ­Okulda bazı hizmetler için gönüllü çalışırlar.

 

Okul Aile Katılımının Engelleri:

 1. ­Ana babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu,

 2. ­Ailelerin ekonomik sorunları,

 3. ­Ailelerin okula ayıracak zamanlarının yokluğu,

 4. ­Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması,

 5. ­Öğretmenlerin olumsuz tutumları,

 6. ­Ev ve okul kültürünün farklılığı,

 

Okul-Aile İşbirliğinin İlkeleri :

 • ­Aileler, okulun ve eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.

 • ­Katılım çalışmaları okulun temel sorunları üzerinde odaklaşmalıdır.

 • ­Aile katılımı, ailelerin birbirleri ile etkileşimi ile başlar.

 

Aile Katılımında Öncelikler;

 • ­Ailelerin kendi çocuklarının eğitimine katkıları,

 • ­Ailelerin birbirlerine katkıları,

 • ­Ailelerin birbirlerinin çocuklarının eğitimlerine katkıları...

 

Okul-Aile İşbirliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

  1. Okul – Aile  işbirliği  çok  amaçlı, iyi planlanmış ve uzun süreli olarak düzenlendiğinde başarılı olur.

  2. Okul – Aile işbirliği çalışmaları hem sorunların çözümü, hem de olması mümkün olan sorunların önlenmesine yönelik olmalıdır.

  3. Okul – Aile işbirliği yalnızca İlköğretim 0kulları düzeyi için değil, Lise düzeyinde de etkili ve önemlidir.

  4. Ailelerin okul etkinliklerine katılımı için mutlaka çok iyi eğitim almış olmaları gerekmez.

  5. Okul–Aile işbirliği iyi düzenlendiğinde en çok alt sosyo – ekonomik düzeyden gelen çocuklar için yarar sağlar.  

 

Aile Katılımını Artırmak İçin Öneriler:

1.Ailelerin çocuklarının eğitimi ve okula katılım konusunda ne yapmaları gerektiğini açıkça tanımlayın,

2.Ailelerin katılım çaba ve isteklerini teşvik edin,

3.Aile ve okulun birbirine güvenini teşvik geliştirin,

4.Ailelerin evdeki yaşantılarını tanıyın ve yardım edin,

5.Belli konularda becerili ailelerden eğitimde yararlanın.

“Devlet kaynaklarından eğitime ayrılan reel payın her geçen gün azaldığı, buna karşın eğitime ihtiyaç duyan çağ nüfusunun hızla arttığı ülkemizde, ailelerin okulların işlevini yerine getirebilmesi için sağlayacakları ekonomik, toplumsal, kültürel destek ve katkıları büyük önem taşımaktadır.”

 

Baskı Grupları ve Gönüllü Kişi ya da Gruplarla İlişkiler:

 • ­Sosyal ve ekonomik olduğu kadar politik bir girişim olan eğitimi, Özellikle düzenli çıkar grupları etkilemek isterler.

 • ­Bunların kendilerine özgü kamu yararı kavramları ve buna dayalı eğitim felsefeleri olur.

 • ­Eğer eğitim mesleği, eğitim amaçları ve bunların kontrolü konusunda, kendi sorumluluğu bakımından sağlam bir felsefeye sahip değilse, düzenli yarar grupları karşısında direnemez.

En Önemli Baskı Grupları,ya Hükümet Dairelerindeki Kanun Yapıcı Veya Uygulayıcı Personel Arasından Veya Görünürde Liderleri  Bulunan Ufak Ve Güçlü Gruplardan Meydana Gelir.

Bu yüzden birçok örgütlerin halkla ilişkiler programları bu gruplara yöneltilir. Baskı grupları gibi,güç yapısının da temelinde bu gruplar bulunur.

Güç yapısının üyeleri bulundukları makamlar ve verebildikleri kararlar nedeniyle meşhurdurlar.Bunun nedeni prestij ve güçlü olmaları veya öyle sanılmalarındandır.

Okul yöneticisi, bir geminin dalgalı denizde gitmesi gibi,Bu baskılar altında çalışır. Bu baskıların bulunmadığı toplum ve eğitim demokratik olamaz.
   Burada
önemli olan eğitim ve okul yöneticilerinin böyle baskılar karşısında gösterdikleri davranıştır.

Çevre ilgi ve yararların bir araya getirdiği çeşitli gruplara bağlı bireyler topluluğu olduğuna göre, çevrede çeşitli grupların olması doğaldır. Bu gruplar dengede olduğu sürece, okul yöneticisini yıpratıcı bir durum meydana gelmeyecektir, Fakat bunlardan biri veya birkaçı çevrede bir güç yapısı kurarsa okul yöneticisi bunları iyi tanımak ve gözlemek zorundadır.  

Her toplumun bir güç yapısı vardır ve önemli kararlar bu yapıyı meydana getiren kişiler tarafından alınır.  Dernek, federasyon, sendika gibi meslek kuruluşları da bu baskı grupları arasında sayılabilir. Çevrenin eğitime desteğinin sağlanması ve Halkla İlişkiler...
   Halkla ilişkiler,bir örgütün sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve kamuoyunu etkilemeye yönelik tüm ilişki biçimlerini içeren planlı çabalardır.

Halkla ilişkiler,üyeleri, müşterileri ve halkın anlayış ve yakınlığını kazanmak amacıyla yapılan eylemlerin tümüdür. Eğitimde halkla ilişkiler, genel politikasına göre, bir eğitim örgütünün toplum veya çevredeki yerini, başarı veya başarısızlığını halka duyurması ve ya anlatmasıdır.  

Okul halk ilişkilerinin gelişmesi,halkın okula olan güvenini artırır. Halk okulu anlayabildiği oranda yardımcı olur ve eğitime olumlu etkide bulunur.

 

HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI

 

Halkla ilişkilerin en genel amacı örgüt ve çevresi arasında uyumu gerçekleştirerek, örgüt için güven ve destek elde etmek, halkın örgütten beklentilerini gerçekleştirmektir.

 

Bunun yanında ,

 • a)Örgütü ve onun izlediği politikayı benimsetme,

 • b)Halkta yönetime karşı olumlu tavırlar yaratma,

 • c)Yönetimle ilişkilerde halkın işini kolaylaştırma,

 • d)Alınacak kararların daha isabetli olmasını sağlayacak bilgileri halktan almak,

 • e)Yasaklar hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek halkın  yasalara uymasını sağlamak,

 • f)Hizmetlerin görülmesinde işbirliği sağlama,

 • g)Yönetsel usullerdeki aksamaları gidermede halkın öneri ve şikayetlerinden yararlanma,

   

  Okul-Halk ilişkileri etkinliklerinin genel amaçları:

  • ­Okulun çalışmaları konusunda halkı aydınlatma

  • ­Halkın okula güvenini artırma,

  • ­Halkın maddi ve manevi desteğini sağlamak,

  • ­Halkla okul arasındaki işbirliğinin gereğini duyurmak,

  • ­Çevre ve okulu bütünleştirmek,

  • ­Okulun çevreye katkılarını değerlendirmek,

  • ­Okula ilişkin yanlış anlamaları düzeltmek ve eleştirileri cevaplandırmak.

    

   Halkla İlişkilerin İlkeleri:

   • ­Dürüstlük.

   • ­İnandırıcılık.

   • ­Yineleme.

   • ­Bütçe.

   • ­Tanıtmak.

   • ­Tanımak.

   Halkla İlişkilerde Kullanılacak Araçlar:

    

   ­* Gazete,      

   ­* Dergi,

   ­* Broşür,   

   ­* Bülten,      

   ­* Yıllık,                                 

   ­* Afiş,                      

   ­* Mektup,

   ­* El İlanları...

   * Sergiler,

   * Radyo,

   * Festivaller,

   * Televizyon,

   * Törenler,

   * Yarışmalar,

   * Toplantılar.........

           

  Bu sayfa 05.04.2009 15:11:33 Tarihinde Güncelleştirilmiştir