Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

    Sayın Eğitimciler;

   Mutemetlik ücreti ile ilgili çeşitli sorularla karşılaştığım için, bu hususla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki görüşünü sizlere aktarmak istedim. Saygılar


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

SAYI   : B.08.O.İMD.0.26.10/248- 23.09.98 013900                                                                                                      .. /.. /1998

KONU  : Mutemetlik Ücreti/

 

 

MUĞLA VALİLİĞİNE

 

İLGİ     a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

            b) 527 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.

            c) Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Tebliğleri (Seri No:486.490, 491 (M)}.

            d) Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.7.1993 gün ve 18995 sayılı yazısı.

           

            Bilindiği üzere, ilgi (a)'daki 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 164'üncü maddesinin son fıkrasında, ilgi (b) 'deki 527 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7 nci maddesi ile yeniden düzen­leme yapılmış olup, aylıkların bankalar vasıtasıyla ödenmesi ve uygu­lama kapsamı hakkındaki tereddütleri gidermek amacıyla, Maliye Bakanlığı; ilgi (c) 'deki tebliğleri çıkararak, 1.1.1992 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesini hükme bağlamıştır.

            Bakanlığımıza gelen şikayetlerden, bazı okul ve kurumlarımızda; her 6 ayda bir ödenen maaş farklarından, iki milyona varan mutemediye kesintisi yapıldığı, aylıkların; mutemetler kanalı ile dağıtılan bazı Okul ve kurumlarımızda mutemediye ücretinin kesildiği bildirilmekte­dir.

            İlgi (b) 'deki, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 146 nci mad­desinin 2 nci fıkrasında; Memurlara Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağlanan hak­lar dışında ücret ödenmeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı, hükme bağlanmış bulunmaktadır.

         Valilikler, personele ait özlük haklarının bankalar vasıtasıyla zamanında ödenmesi ve uygulamanın sağlıklı yürümesi için gerekli ted­birleri almakla yükümlü olup, personele her türlü özlük haklarıyla ilgili açıklayıcı bilgilerin verilmesini sağlamaları gerekmektedir.

            Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda mutemet olarak görevlendirilen memurların tahakkuk ve ücret ödemesi yaptığı personelden söz konusu ödemeler karşılığında para almaları (mutemediye parası) mümkün bulunmamakta olup,konu ile ilgili Maliye Bakanlığının ilgi(d)'deki yazısı ekte gönderilmiştir.

            Bilgilerinizi ve uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasını önemle rica ederim.  

 

                                                                                        İbrahim BARBAROS

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

EKLER :

Ek: 1 (1Adet Yazı)

Dağıtım ;

-B Planı

 

              

  Bu sayfa 05.04.2009 15:10:22 Tarihinde Güncelleştirilmiştir