Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

 

T.C

MERSİN 2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2008/1499

KARAR NO: 2009/14
DAVACI: ALİ GİRGİN ADINA TÜRK EĞİTİM SEN

VEKİLİ: AV. MUSTAFA GÖKTAŞ

Cami Şerif Mah. K.Milliye Cad. Coşar iş Hanı Kat 3 No. 15 

Merkez/MERSİN

DAVALI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -ANKARA

 

DAVANIN ÖZETİ: Mersin İli, Dumlupınar Lisesinde uzman öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atanma istemiyle yapılan 08.05.2008 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile anılan kadroya yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Usul yönünden davacı sendikanın üyesi hakkında tesis edilen birel (Subjektif) işleme karşı dava açma ehliyeti bulunmadığı nedeniyle davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği; esas açısından ise atama işleminin dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne duyuru ile atama yapılacağına ilişkin bir hüküm yer almadığı, anılan kadroya (A) tipi eğitimi kurumu müdürlerinden bir kişinin görev grupları arası geçiş suretiyle atamasının yapıldığı, hukuki statü bakımından boş bir idari kadro özerinde idarenin takdir yetkisi uyarınca tasarrufla bulunabileceği, atanma isteğinin karşılanmasında ihtiyaç ve hizmetin gerekleri göz önüne alındığı öne sürülerek davanın reddi savunulmaktadır

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Mersin 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, Mersin İli, Dumlupınar Lisesinde uzman öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atama istemiyle yapılan 08.05.2008 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin İşlem ile anılan kadroya yapılan atama işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Davalı idare tarafından, davacı sendikanın üyesi hakkında tesis edilen birel (Subjektif) işleme karşı dava açma ehliyeti bulunmadığı nedeniyle davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği öne sürülmüş ise de; sendika üyelerinin davalarının sendika tarafından vekil olarak seçilen avukatlar tarafından takibinde davacılık sıfatının kişinin üyesi olduğu sendikaya ait olması nedeniyle anılan usulü itiraz yerinde görülmemiştir

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 76. maddesinde, “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddede gösterilen esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.
  

Aynı Yasanın 3. maddesinde de; bu Kanunun temel ilkeleri “sınıflandırma”, “kariyer”, “liyakat” ilkeleri olarak sayılmış; kariyer ilkesi, “Devlet Memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları İçinde en yüksek derecelere kadar ilerleme ve usulleri belirlemektir.”, Görev gruplar arası geçişler baslığını taşıyan 24. maddesinde;

 “(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) En az iki yıl il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevinde bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine,

b) (A) tipi eğitimi kurumlarında müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim müdürlüğü görevine,

c) (B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine, ...atanabilirler. (2) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır”,

Yönetim görevlerine geçiş başlığını taşıyan 25.maddesinde,

“(1) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık müfettişliği, hukuk müşavirliği görevlerinden birinde en az iki yıl; müdür veya daha üstü kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla müşavirlik görevlerinde en az iki yıl; ataşelik ve ilköğretim müfettişliği görevlerinden birinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olmak kaydıyla yönetim kademelerine veya yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler; genel hükümlere göre yapılır. (2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, 5436 sayılı Kanun 17 inci maddesi kapsamındaki Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanlığı görevini ihraz etmiş olanlar ve eğitim uzmanlığı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, Bakanlık veya il, ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerine atanabilirler.”, kurallarına yer verilmiştir.
 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin görevler arası geçiş baslığını taşıyan değişik 25.maddesinde,

“Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır…b) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü görevlerinden birinde veya bu görevlerde en az toplam 3 yıl asaleten görev yapanlar İl milli eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevine, c) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl yada (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine, ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü görevine, atanabilirler. (2) ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir. (3) İl ve İlçe milli eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.”

kuralı yer almıştır.
 

Anılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, devlet memurluğu bir meslek olarak kabul edilmekte ve devlet memurlarına sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanması, sınıflar İçinde İlerleme ve yükselme İşlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörülmektedir. Bu İlkelerle objektif kurallar çerçevesinde işin ehline ve hak edene verilmesinin sağlanması amaçlanmış olup kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin ise ancak yetişmiş, hizmetin ehli kamu görevlilerince yerine getirilmesi halinde sağlanabileceği kuşkusuzdur. 657 sayılı Yasanın 76.maddesi ile idareye görev ve unvan eşitliği gözetmeden nakil için takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da İdari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş, bulunmaktadır.
 

Dava dosyasının incelenmesinden, Mersin İli, Dumlupınar Lisesinde uzman öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, Mersin İli, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna başvuru için duyuru yapılmaması üzerine 05.02.1992 ile 30.05.2006 tarihleri arasında müdürlük görevinde bulunduğu, şube müdürlüğü kursunu ve sınavını başarıyla bitirdiği nedeniyle anılan kadroya atanmak istemiyle 08.05.2006 tarihinde başvuruda bulunmakla birlikte, anılan başvuruya ilişkin 60 günlük cevap verme süresi içerisince 21.05.2008 gün ve 34507 sayılı işlemle Mersin Mehmet Dağlı İlköğretim Okulu öğretmeni ve müdürü ...DAĞ’ın atamasının yapılması üzerine 08.052008 günlü başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddine ilişkin işlem ile anılan kadroya yapılan atama işleminin iptali istemiyle bu dâvanın açıldığı görülmektedir.
  

Bakılan davada. Mersin İli, Yenişehir İlce Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna yapılan atama (21,05.2008 gün ve 34507 sayılı işlem) sırasında gözetilen kriterlerin açıklanarak, anılan kadro için duyuru yapılıp yapılmadığının Mahkememizin 30.10 2008 günlü ara kararıyla sorulması üzerine verilen yanıtta; . Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosuna duyuru ile atama yapılacağına dair bir kural bulunmadığı nedeniyle anılan kadroya (A) tipi eğitim kurumu müdürlüğünden görev grupları arası geçiş suretiyle... DAĞ adlı kişinin 21.05.2008 gün ve 34507 sayılı işlemle atamasının yapıldığı belirtilmiş ise de, atama işleminin dayanağının söz konusu yönetmeliğin 24.1-a maddesi ile 657 sayılı Yasanın memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi başlıklı 76.maddesi olması nedeniyle yapılan atama işleminde yönetmelikte öngörülen atanılacak kişinin 3 yıl süreyle (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunması kriterine ilaveten atama işlemlerinde gözetilmesi gereken ve objektif kurallar çerçevesinde işin ehline ve hak edene verilmesini amaçlayan kariyer ve liyakat ilkelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun temel ilkeleri arasında yer alması karşısında idare tararından anılan kadro için duyuru yapılarak, başvuru suresi öngörülmesi ve anılan başvuru suresi içerisinde müracaatla bulunlar arasından işin ehline ve hak edene verilmesi amacıyla objektif seçme ve eleme kriterlerinin (memuriyete başlama, müdürlük görevinde geçen hizmet süresi, sicil durumu, taltif ve tecziye durumu v.b. gibi) uygulanması gerekirken uygulanmadan idarenin takdir yetkisi gerekçe gösterilerek uyuşmazlık konusu işlemlerin tesis edildiği anlaşılmıştır.
 

Bu durumda, davacı tarafından Yenişehir İlçe Mili: Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atanma istemiyle yapılan 08.05.2008 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile anılan kadroya yapılan atama işleminde atanılacak kadro için duyuru yapılmak suretiyle başvuru süresi öngörülmemesi nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamıştır

 

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 143,95 -TL yargılama giderinin ve yürürlükle bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 400,00.-TL. Vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak yargılama giderinin davacıya, vekâlet ücretinin davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin İstemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içinde Danıştay nezdinde temyiz, yolu açık olmak üzere 26.02.2009 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

 

MUSTAFA ARSLAN

KADRİ ERGUT

İBRAHİM ETHEM KALKAN

Başkan 38009

Üye 101818

Üye 42939

  Bu sayfa 20.05.2009 23:14:12 Tarihinde Güncelleştirilmiştir