Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

       T. C.  

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı

 

SAY!      :  İMİD    3707-1/077

KONU     :   Aylıksız   izin  kullanan Devlet                                                                                                ANKARA

Memurlarının ve bunların aile                                                                                                                                                                                   11.5.1988
fertlerinin tedavi  giderleri.

                1205.88* . 4864

          …….. VALİLİĞİNE

 

            657 sayılı Devlet  Mantarları Kanunu’nun değişik 108  inci  Maddesine göre aylıksız  izin kullanan Devlet memurlarının ve bunların aile fertlerinin aynı Kanun'un. 209 uncu maddesinde sözü edilen tedavi yardımından istifade edip edemiyecekleri ve bunların tedavi giderlerinin nasıl ödeneceği hususlarındaki mütalâları  tashih ve  tertip eder mahiyette  olan,  dolayısıyla bu konudaki süregelmiş tartışma ve  tereddütlere  son veren 15 Mart 1988 tarih ve 19755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1988/1 Esas ve  4620/1 Karar numaralı Sayıştay Genel Kurulu Kararının konuya ilişkin maddelerine rağmen, Başkanlığımıza  intikal  eden bazı  olaylardan, Bakanlığınız Birimlerinde  farklı uygulamalara  devam edildiği  anlaşılmıştır.

Bu nedenle;   sözü  edilen Karar'ın tedavi yardımına  ilişkin maddeleri ile   açıklığa kavuşturulmuş olan  hususlarda  farklı  uygulamalar yapılmasına  son verilmesi ve   ilgililerin mağdur edilmelerinin  önlenmesi  için söz konusu Karar'ın konuya  ilişkin  maddelerinin,   içerikleri  itibariyle hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Sözkonusu karar’a göre;

1-   657  sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun  değişik 108   inci maddesine göre   aylıksız   izin  kullanan  Devlet  memurlarının ve   bunların   tedavi yardımına müstehak  aile   fertlerinin   tedavi giderlerinin aylıksız  izin kullanan memurun kurumunca,

2- a) Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurunun yanında bulunan

-Aylıksız izinli memur ya da emekli eşinin yurt dışı tedavi giderlerinin; yurt dışındaki sürekli görevle bulunan memurun kurumunca, yurt dışında ve döviz olarak,

            -Aylıksız izinli memur eşinin tedavi yardımına müstehak ana,  babasının yurt dışı tedavi giderinin yurt içi emsali kadarının aylıksız izinli memurun kurumunca,  Türkiye'de ve Türk parası olarak,

            b) Eşi yurt içinde Devlet memuru olarak görevli bulunan,  kendisi sürekli görevle yurt dışına gönderilen kadın memurun yanında bulunan aile yardımı ödeneğine müstehak  çocuklarının yurt dışında yapılan tedavi giderlerinin,  kadın memurun kurumunca, yurt dışında ve döviz olarak,

            3) Eşi aylıksız izinli memur yada emekli olan,  kendisi sürekli görevle yurt dışına gönderilen kadın memurun yanında bulunan tedavi yardımına müstahak çocuklarının yurt dışı tedavi giderlerinin,   kadın memurun kurumunca,   yurt  dışında ve  döviz olarak,

            ödenmesinde  yasal bir sakınca bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, bundan böyle uygulamanın buna göre yapılması ve ilgililerin mağdur edilmemesi gerekmektedir.

            Bilgileri ve konunun personelinize duyurulmasının teminini arz ve rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                        Haluk Meral GÖKMEN

                                                                                                                                                                  İdari  ve  Mali işler Daire Başkanı

                                                                                                                                                                                 (İMZA)

Dağıtım

-Merkez Teşkilatı Birim Başkanlıklarına

-Dış Temsilciliklere

-Valiliklere

-Başmüdürlüklere

-Tasfiye   işleri  Döner Sermaye   İşletmeleri  Genel   Müdürlüğü

-İşletme Müdürlüklerine

              

  Bu sayfa 05.04.2009 15:06:09 Tarihinde Güncelleştirilmiştir