Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

 

04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv  Hizmetleri  Hakkında  Yönetmeliğin  yürürlükten  kaldırılmasına  dair  yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine tabi olup Arşiv malzemelerinin saklama süreleri açısından aşağıdaki cetvele göre işlem yapacaklardır.

ARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

S.NO

MALZEMENİNADI                                          

SAKLANACAĞI ARŞİV VE SÜRESİ (YIL)

1

Diploma defteri                                           

Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz

2

Öğrenci Künye Defteri

Okulda-Süresiz

3

Tasdikname Defteri

Okulda-Süresiz

4

Sınıf Geçme Defteri

Okulda-Süresiz

5

Sınıf Geçme Defteri

Okul, İl ve İlçe MEM-Süresiz

6

Karne Kayıt Defteri

Okulda-Süresiz

7

Okul Dışı Künye Defteri

Okulda-Süresiz

8

Ders Denetleme Defteri

Okulda-Süresiz

9

Günlük Nöbet Defteri

Okulda-Süresiz

10

Öğretmen, memur,hizmetli devam- devamsızlık Defteri

Okulda-Süresiz

11

Personel devam-devamsızlık cetveli

İlgili Birimde-l yıl

12

Öğretmen not defteri

Okulda-l yıl

13

 Sınıf Ders Defteri

Okulda-l yıl

14

Öğrenci Yoklama Defteri

Okulda-2 yıl

15

Öğrenci Hasta Sevk Defteri

Okulda-l Yıl

16

Hasta Kayıt Revir Defteri

Okulda-l Yıl

17

Revir İlaç Sarf Defteri

Okulda-5 yıl

18

Disiplin Kurulu Karar Defteri

İlgili Birimde-l0 yıl

19

Öğrenci Eşya Dağıtımı Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

20

Öğrenci Taksit Defteri

İlgili Birimde-3 yıl

21

Günlük Tabela Defteri

İlgili Birimde-l yıl

22

Kurs Belgesi Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

23

Demirbaş Eşya Defterleri (Bakanlık onay İle değiştirildikten sonra)

İlgili Birimde-5 yıl

24

Demirbaş Eşya Özet Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

25

Teftiş Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

26

Gelen-Giden Evrak Defteri

İlgili Birimde-5-yıl

27

Ortak kayıt defteri (Kooperatif)

İlgili Birimde-Süresiz

28

Yönetim Kurulu Karar Defteri

İlgili Birimde-5 Yıl

29

Envanter ve Bilanço Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

30

Ortak Alışveriş Defteri

İlgili Birimde-3 yıl

31

Temizlik Malzeme Sarf Defteri

Okulda-5 yıl

32

Takım Dağıtım Defteri

İlgili Birimde-l yıl

33

Ruhsatname ve Muadelet Vesikaları Kütük Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

34

Yoğaltım Defteri

Okulda-5 yıl

35

Ayniyat ve Yevmiye Defteri

Okulda-5 Yıl

36

Kasa Defteri

Okulda-5 yıl

37

Ambar Esas Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

38

Alacaklılar-Borçlular Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

39

Depo Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

40

Üye Kayıt Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

41

Danışma Kurulu Kararı Defteri

İlgili Birimde-l0 yıl

42

Kol Faaliyetleri Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

43

Maaş-Ücret Defteri

İlgili Birimde-Süresiz

44

Ek Ders Ücretleri Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

45

Ödenek, Avans-Kredi Defteri

İlgili Birimde-5 yıl

46

Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,Yatılı,Burslu)

Okulda- Süresiz

47

Yurtdışında Öğrenim Gören Dövizli, Dövizsiz Özel-Resmi Öğrenci Dosyası

İlgili Birimde-Süresiz

48

Kanaat Not Çizelgesi Dosyası

Okulda-3 yıl (Denetim Görmesi  Şartıyla)                                                                                                         

49

Öğretmenler Kurulu Tutanakları Dosyası

Okulda-5 yıl

50

Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası

Okulda-6 yıl

51

Öğretmenlerin Haftalık Ders Dağıtım çizelgesi

Okulda-3 yıl ilgili Dairede l yıl

52

Personel Özlük Dosyası

Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar

53

Gizli Yazılar Dosyası (Yönetmeliğin 7. Maddesine göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik Dosyası

İlgili Birimde- Süresiz

54

Gider Tahakkukuyla ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı

Kesinleşmesi Şartıyla

55

İnceleme-Soruşturma Dosyası

Soruşturmayı Yapan Birimde-Süresiz

56

Yüksek Disiplin Kurulu Kararları

İlgili Birimde-Süresiz

57

Sicil Dosyaları

İlgili Birimde l0l yıl saklandıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek

58

Emeklilik Dosyası

İlgili Birimde-Süresiz

59

Mecburi Hizmet Takibat Dosyası

(Takibat Bittikten Sonra)

İlgili Birimde-5 yıl

60

Stajyerlik Dosyası

Okulda-5 yıl

6l

Kapanan Özel Öğretim Kurum Dosyaları

İlgili Birimde-5 yıl

62

İdari Dava Dosyaları

İlgili Birimde-l0 yıl

63

Konut Tahsisi Dosyası

İlgili Birimde-Süresiz

64

Konut Kirası Dosyası

İlgili Birimde-5 yıl

65

Yurtdışı Teşkilatının Avans Kredi ve Mahsup Dosyaları

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı Kesinleşmesi Şartıyla)

66

GAP Projesi ile ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl

67

Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili Yazışmalar Dosyası

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık Arşivinde Süresiz

68

Eğitim- Öğretim Yüksek Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu, Danışma Kurulları ve sürekli Kurulların Kararları Milletlerarası Antlaşmalar, Projeler Kararlar

İlgili Birimde-5 yıl Bakanlık Arşivinde l0 yıl saklandıktan sonra DAGM. Devredilecek.

69

Resmi Burslu Yüksek Ögrenim Öğrencilerinin ödeneklerinin tespit Edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları

İlgili Birimde-Süresiz

70

Şura Toplantılarıyla ilgili karar, plan ve dökümanlar

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık  Arşivinde süresiz

71

Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler

İlgili Birimde-Süresiz

72

Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları

İlgili Birimde-Süresiz

73

Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar

İlgili Birimde-Süresiz

74

Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve Değerlendirme raporları

İlgili Birimde-Süresiz

75

Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler

İlgili Birimde-l0 Yıl

76

Kurum, Kuruluş ve şahıslarla yapılan Sözleşmeler, protokollar

İlgili Birimlerde-Süresiz

77

Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla İlgili plan, program ve raporları

İlgili Birimde-5 yıl

78

Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları

İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili Birimde-3 yıl

79

Faaliyet programları, brifing dosyaları, Faaliyet raporları ve çalışma takvimi

İlgili Birimde-l yıl

80

Yıllık icra plan ve programlarıyla ilgili dökümanlar

İlgili Birimde-5 yıl

81

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve blançolar

İlgili Birimde-l0 yıl

82

Özel eğitim uygulananlara ait her türlü Test,rapor ve benzeri belgeler

İlgili Birimde-Süresiz

83

Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları

İlgili Birimde-l yıl

84

Eğitimci lider tezleri

İlgili Birimde-Süresiz

85

Yazılı Yoklama Kağıtları

Okulda-l yıl

86

İmtihan kağıtları ve tutanakları

Okulda-2 yıl

87

Öğrenci yoklama fişleri

Okulda-2 yıl

88

Stajyerlik onayları

İlgili Birimde-l5 yıl

89

Okul ve kurum açma kapama onayları

İlgili Birimde-Süresiz

90

Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları

İlgili Birimde-5 yıl

91

Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları

İlgili Birimde-3 yıl

92

Terfi teklifi cetveli

İlgili Birimde-l yıl

93

İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit Kararnameleri listesi

İlgili Birimde-3 yıl il MEM. süresiz

94

Kadro ihdas ve tenkisleri

İlgili Birimde-5 yıl

95

Kadro kaybı

İlgili Birimde-Süresiz

96

Kadro Değişikliği cetvelleri

İlgili Birimde-Süresiz

97

Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri

İlgili Birimde-l0 yıl

98

Vizeli kadro cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

99

Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller

İlgili Birimde-Süresiz

100

Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı

 

101

Vizeli cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

102

Sigorta primi belgeleri

İlgili Birimde-Süresiz

103

Öğrencilerle ilgili sözleşmeler

Okulda-5 yıl

104

İl MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu

İL MEM-5 yıl

105

İlçe MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu

İlgili Birimlerde 5 yıl

106

İstatistikler ve ilgili dökümanlar

Bilgiyi veren birimlerde l yıl, değerlendirecek birimde süresiz

107

Tarihçeler

İlgili Birimlerde-Süresiz

108

TBMM’de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar

İlgili Birimde-l yıl

109

Film (Negatif)

İlgili Birimde- Süresiz

110

Film (Pozitif-Kopya)

İlgili Birimde-l0 yıl

111

Eğitim ve Öğretimle ilgili şura, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slaytses ve görüntü bantları

İlgili Birimde-Süresiz

112

Kullanılmayan (Deşifre olmayan) imtihan soruları

İlgili Birimde-Süresiz

 

113

Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği

İlgili Birimde-Süresiz

114

Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak

İlgili Birimde-Süresiz

 

 

115

İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları

İlgili Birimde-5 yıl

 

116

Hibe yolu ile temin edilen makine, teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler

İlgili birimde-Süresiz

117

Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım, kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler

İlgili Birimde-5 yıl

118

Demirbaş eşya tahsis emirleri

İlgili Birimde-5 yıl

119

Satınalma işlemleriyle ilgili karar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)

120

İhale evrakı ve benzeri

 

121

Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar

Okulda-3 yıl

122

Resmi PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri

İlgili Birimde-5 yıl

123

Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli                   (Döner sermayeli kurumlarda)

İlgili Birimde-5 yıl

124

Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler

İlgili Birimde-5 yıl

125

Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler

İlgili Birimde-Süresiz

126

Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları

İlgili Birimde-Süresiz

127

Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri

İl MEM.ve ilgili Birimlerde- Süresiz

128

İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları

İlgili Birimde-l yıl

129

Ödeme emirleri ve icmali

İlgili Birimde-l yıl

130

Bütçe ve yatırım tesisleri

İlgili Birimde-l yıl

131

Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra)

İlgili Birimde-l yıl

132

Sayıştay ilamları, yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar

İlgili Birimde-5 yıl

133

İcra kesintileri listesi

İlgili Birimde-l yıl

134

l050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği Gereğince tutulacak defter ve belgeler

İlgili Birimde-Süresiz

      

              

  Bu sayfa 05.04.2009 15:04:03 Tarihinde Güncelleştirilmiştir